فروش املاک و مستغلات خود در محدوده رشت خمام انزلی و منطقه ازاد را به ما بسپارید  
فروش - زمین - مسکونی - خمام - دهنه سر شيجان
قیمت کل : 650,000,000 تومان
کد ملک : 66
تاریخ ثبت : 1398/04/09
درج کننده: یونس حقی پرست
مساحت : 8500 متر مربع
فروش - آپارتمان - مسکونی - خمام - بلسكله
قیمت کل : 183,750,000 تومان
کد ملک : 72
تاریخ ثبت : 1396/12/29
درج کننده: آژانس املاک املاک شما
مساحت : 2450 متر مربع
فروش - زمین - مسکونی - خمام - خمام
قیمت کل : 13,500,000,000 تومان
کد ملک : 91
تاریخ ثبت : 1398/04/09
درج کننده: یونس حقی پرست
مساحت : 13500 متر مربع
فروش - ویلا-خانه - مسکونی - خمام - فتاتو
قیمت کل : 950,000,000 تومان
کد ملک : 92
تاریخ ثبت : 1397/10/12
درج کننده: یونس حقی پرست
مساحت : 1100 متر مربع
فروش - زمین - صیفی کاری - خمام - توكسر شيجان
قیمت کل : 2,400,000,000 تومان
کد ملک : 93
تاریخ ثبت : 1398/01/21
درج کننده: یونس حقی پرست
مساحت : 80000 متر مربع
فروش - زمین - مسکونی - خمام - فتاتو
قیمت کل : 1,050,000,000 تومان
کد ملک : 96
تاریخ ثبت : 1397/01/23
درج کننده: یونس حقی پرست
مساحت : 7000 متر مربع
فروش - زمین - تجاری-صنعتی - خمام - خمام
قیمت کل : 635,250,000 تومان
کد ملک : 98
تاریخ ثبت : 1397/01/29
درج کننده: یونس حقی پرست
مساحت : 847 متر مربع
فروش - زمین - تجاری-صنعتی - خمام - خمام
قیمت کل : 1,050,000,000 تومان
کد ملک : 99
تاریخ ثبت : 1397/01/29
درج کننده: یونس حقی پرست
مساحت : 4200 متر مربع
فروش - زمین - تجاری-صنعتی - خمام - خمام
قیمت کل : 1,320,000,000 تومان
کد ملک : 100
تاریخ ثبت : 1397/01/27
درج کننده: یونس حقی پرست
مساحت : 2200 متر مربع
فروش - زمین - تجاری-صنعتی - خمام - خمام
قیمت کل : 840,000,000 تومان
کد ملک : 101
تاریخ ثبت : 1397/02/01
درج کننده: یونس حقی پرست
مساحت : 1400 متر مربع
فروش - مجتمع آپارتمانی - مسکونی - منطقه آزاد انزلی - جفرود پایین
قیمت کل : 300,000,000 تومان
کد ملک : 109
تاریخ ثبت : 1397/10/02
درج کننده: یونس حقی پرست
مساحت : 94 متر مربع
فروش - کارخانه و کارگاه - مسکونی - رشت - 10
قیمت کل : تومان
کد ملک : 110
تاریخ ثبت : 1397/10/01
درج کننده: یونس حقی پرست
مساحت : 2200 متر مربع
فروش - زمین - صیفی-زراعی - خمام - دهنه سر شيجان
قیمت کل : 750,000,000 تومان
کد ملک : 146
تاریخ ثبت : 1398/09/09
درج کننده: یونس حقی پرست
مساحت : 7500 متر مربع
فروش - ویلا-خانه - مسکونی - خمام - دهنه سر شيجان
قیمت کل : 450,000,000 تومان
کد ملک : 147
تاریخ ثبت : 1398/01/21
درج کننده: یونس حقی پرست
مساحت : 1500 متر مربع
فروش - انبار و سالن - صنعتی - منطقه آزاد انزلی - طالب آباد
قیمت کل : 420,000,000 تومان
کد ملک : 150
تاریخ ثبت : 1397/10/12
درج کننده: یونس حقی پرست
مساحت : 200 متر مربع
فروش - زمین - مسکونی - منطقه آزاد انزلی - طالب آباد
قیمت کل : 8,000,000,000 تومان
کد ملک : 161
تاریخ ثبت : 1398/05/11
درج کننده: یونس حقی پرست
مساحت : 30000 متر مربع
فروش - ویلا-خانه - مسکونی - خمام - بالامحله چوكام
قیمت کل : 600,000,000 تومان
کد ملک : 164
تاریخ ثبت : 1397/12/02
درج کننده: یونس حقی پرست
مساحت : 1189 متر مربع
فروش - زمین - مسکونی - خمام - دهنه سر شيجان
قیمت کل : 227,500,000 تومان
کد ملک : 165
تاریخ ثبت : 1398/09/09
درج کننده: یونس حقی پرست
مساحت : 650 متر مربع
فروش - زمین - مسکونی - خمام - دهنه سر شيجان
قیمت کل : 91,000,000 تومان
کد ملک : 166
تاریخ ثبت : 1398/09/09
درج کننده: یونس حقی پرست
مساحت : 260 متر مربع
فروش - زمین - مسکونی - خمام - توكسر شيجان
قیمت کل : 70,000,000 تومان
کد ملک : 168
تاریخ ثبت : 1398/03/11
درج کننده: یونس حقی پرست
مساحت : 180 متر مربع
فروش - زمین - مسکونی - خمام - شيجان
قیمت کل : 19,680,000 تومان
کد ملک : 170
تاریخ ثبت : 1398/03/11
درج کننده: یونس حقی پرست
مساحت : 492 متر مربع
فروش - زمین - مسکونی - خمام - دهنه سر شيجان
قیمت کل : 2,500,000,000 تومان
کد ملک : 171
تاریخ ثبت : 1398/09/09
درج کننده: یونس حقی پرست
مساحت : 4700 متر مربع
فروش - ویلا-خانه - مسکونی - خمام - خمام
قیمت کل : 6,000,000,000 تومان
کد ملک : 172
تاریخ ثبت : 1398/04/27
درج کننده: یونس حقی پرست
مساحت : 3000 متر مربع
فروش - ویلا-خانه - مسکونی - خمام - خواچكين
قیمت کل : 500,000,000 تومان
کد ملک : 173
تاریخ ثبت : 1398/05/11
درج کننده: یونس حقی پرست
مساحت : 190 متر مربع
فروش - زمین - مسکونی - خمام - دهنه سر شيجان
قیمت کل : 1,259,200,000 تومان
کد ملک : 175
تاریخ ثبت : 1398/10/16
درج کننده: یونس حقی پرست
مساحت : 1574 متر مربع
فروش - ویلا-خانه - مسکونی - خمام - شيجان
قیمت کل : 400,000,000 تومان
کد ملک : 176
تاریخ ثبت : 1398/10/16
درج کننده: یونس حقی پرست
مساحت : 270 متر مربع
فروش - زمین - مسکونی - خمام - شيجان
قیمت کل : 250,000,000 تومان
کد ملک : 177
تاریخ ثبت : 1398/10/16
درج کننده: یونس حقی پرست
مساحت : 492 متر مربع
فروش - ویلا-خانه - مسکونی - خمام - دهنه سر شيجان
قیمت کل : 350,000,000 تومان
کد ملک : 178
تاریخ ثبت : 1398/10/16
درج کننده: یونس حقی پرست
مساحت : 360 متر مربع
فروش - ویلا-خانه - مسکونی - خمام - دهنه سر شيجان
قیمت کل : 350,000,000 تومان
کد ملک : 179
تاریخ ثبت : 1398/10/16
درج کننده: یونس حقی پرست
مساحت : 306 متر مربع